Upute za investitore

Dokazivanje vlasništva

Dionica je vrijednosni papir kojim se dokazuje vlasništvo i prava po osnovu vlasništva. Prema članu 5. Zakona o vrijednosnim papirima ("Službene novine Federacije BiH" broj 33/98-1446 i 36/99-1573) vrijednosni papiri (prema tome i dionice) se pojavljuju samo u obliku elektroničkih zapisa kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Vi ste registrirani kao direktni vlasnik naših dionica u Registru i na osnovu te registracije redovno dobijate certifikat o vlasništvu u kojem je tačno naveden broj i nominalna vrijednost vaših dionica. Vaš certifikat je veoma vrijedna isprava i stoga je morate pažljivo čuvati. Za postupanje sa certifikatom pažljivo proučite uputstva koja su data na web strani Registra (www.rvp.ba).

Prava vlasnika dionica

Kao vlasnici dionica vi imate striktno propisana prava i obaveze. Molimo vas da se o tim pravima i obavezama informirate u Zakonu o privrednim društvima i Zakonu o vrijednosnim papirima u Federaciji BiH. U vašem je interesu da se upoznate sa svim pravima i obavezama po osnovu dionica, kako bi se izbjegli eventualni nesporazumi i sporovi. U cilju takvog informiranja na raspolaganju vam stoje i naše služba. Slobodno se obratite lično, putem e-maila: uprava@unis.ba ili na drugi odgovarajući način.

Vlasništvo na dionicama omogućava vam korištenje sljedećih prava: pravo da upravljate UNIS-om, da učestvujete u raspodjeli ostvarene dobiti te da učestvujete u diobi preostale imovine nakon stečaja ili likvidacije društva.

Skupština dioničara

Vaše pravo da upravljate UNIS-om ostvaruje te kroz učešće u radu skupštine dioničara. UNIS obavezno organizira Godišnju skupštinu radi razmatranja Godišnjeg izvještaja o poslovanju, a po potrebi se sazivaju i skupštine radi donošenja odluka iz nadležnosti dioničara propisanih Zakonom.

Godišnja skupština se održava svake godine tokom drugog tromjesečja. Poziv za skupštinu i prijedlog dnevnog reda objavljuje se u dnevnim novinama kao i na ovoj web stranici najkasnije na 30 dana prije određenog termina održavanja. Na ovoj web stranici će, pored poziva i dnevnog reda biti u cjelosti objavljen godišnji izvještaj o poslovanju sa izvještajima Nadzornog dbora, Odbora za reviziju i neovisnog revizora. Dioničari sa preko 5% dionica sa pravom glasa će sve materijale za skupštinu dobiti i putem svog e-maila ili na drugi odgovarajući način.

U vašem je i nteresu da svoje prisustvo na godišnjoj skupštini prijavite na vrijeme. Vašu prijavu za učešće dužni ste podnijeti najkasnije na 8 dana prije zakazanog datuma održavanja. Naravno, vaše je pravo i da na odgovarajući način ovlastite svog punomoćnika za zastupanje na godišnjoj skupštini. Pored toga, vaš glas za predložene odluke dat putem elektronske pošte, preporučeno ili putem telefaksa smatrat će se važećim ukoliko su dostavljene Društvu prije datuma održavanja Skupštine ako je u pitanju dioničar koji je bolestan, nepokretan ili je spriječen zbog neodložnih obaveza da prisustvuje na Skupštini Društva. Dioničar koji želi da iskoristi navedeno pravo, potrebno je da preporučenom pošiljkom pošalje dokaz (medicinsku dokumentaciju, doznake ili drugi dokaz) o ispunjavanju uslova za korištenje citiranog prava. Vaša prava za učešće na godišnjoj skupštini i za glasanje o predloženim odlukama možete realizirati u saradnji sa sekretarom UNIS-a.

Dividende

Jedno od bitnih vlasničkih prava na dionicama jeste i pravo na dividendu. Dividenda je dio neto dobiti koji pripada svakom dioničaru po godišnjem obračunu. Kao što smo naprijed kazali, osnovni cilj UNIS-a u periodu tranzicije i restrukturiranja jeste održanje nesmanjene vrijednosti dionica, a potom stvaranje uslova i za isplatu dividendi. Ukoliko to poslovanje dozvoli te ako Skupština dioničara tako odluči, isplata dividendi će se izvršiti dioničarima najkasnije u roku od 60 dana po donošenju odluke.

Vaše dividende su prvoklasan investicioni potencijal UNIS-a. Ukoliko Skupština dioničara odluči da se ostvarena dobit reinvestira u razvojne projekte, vaše dividende će se smatrati povećanjem kapitala, za što će vam biti izdate dodatne dionice ili će biti povećana nominalna vrijednost vaših dionica. Osnovni uslov za reinvestiranje je da se o tome Skupština izjasni te da se reinvestiranje odnosi na svakog dioničara pojedinačno, srazmjerno njegovom učešću u ukupnom kapitalu UNIS-a.

Godišnji izvještaj

Naša obaveza je da komuniciramo sa vlasnicima dionica na regularnim osnovama. U tom cilju ćemo svake godine najkasnije do kraja marta pripremiti godišnji izvještaj o poslovanju UNIS-a. Ovaj izvještaj će biti objavljen na web stranici.

Pored godišnjeg izvještaja, UNIS će nastojati da na odgovarajući način pripremi i objavi na ovoj web stranici i tromjesečne izvještaje u toku poslovne godine.

Prodaja dionica

Vaše dionice su u slobodnom prometu počev pod dana upisa u Registru vrijednosnih papira, odnosno od dana kada ste dobili certifikat o vlasništvu. Način prodaje dionica je precizno uređen zakonskim propisima i o tome se možete informirati na www.rvp.ba, kao i kod ovlaštenih brokera.

Federacija BiH, kao vlasnik 2.789.478 dionica, prodaju dionica iz svog potrfolija namjerava izvršiti na jedan od načina utvrđenih Zakonom o privatizaciji i/ili Zakonom o vrijednosnim papirima. Odluku o načinu i uslovima prodaje će donijeti Vlada Federacije, a o toj odluci o prodaji naši dioničari kao i šira javnost će biti obaviješteni na ovoj web stranici (www.unis.ba) kao i na web stranici Federalne agencije za privatizaciju (www.apf.com.ba).

Emisija novih dionica

S obzirom da je UNIS upisan kao emitent dionica kod Komisije za vrijednosne papira Federacije BiH i kod Registra za vrijednosne papira Federacije BiH, stekao je pravo da emituje nove dionice radi povećanja svog osnovnog kapitala, odnosno radi realizacije svojih investicionih programa. Odredbe o emisiji dionica sadržane su u čl. 13. do 38. Zakona o vrijednosnim papirima.

Emisiju novih dionica UNIS će vršiti u slučajevima potrebe za dodatnim kapitalom za realizaciju svojih razvojnih programa. Vi, kao postojeći dioničari, imate pravo prvenstva u kupovini novih dionica kako je to propisano odredbama čl. 213. do 215. Zakona o privrednim društvima i čl. 25. do 32. Statuta UNIS-a. Radi pravovremenog informiranja dioničara, kao i drugih potencijalnih investitora, UNIS će svake godine najksnije u maju mjesecu objaviti svoj godišnji plan investicija sa prijedlozima za njihovo finansiranje.

Radi realizacije vaših interesa u investicionim poduhvatima UNIS-a, molimo redovno pratite našu web stranicu. Za sve informacije koje nisu ovdje objavljene, molimo kontaktirajte našu službu za dioničare i/ili sekretara društva.


Za dioničare

registracija

Zahtjev za registraciju

* *
*
       
*    
* *
       
*    
* *
       
* sva polja su obavezna
Novi katalog vrtnih garnitura za 2015